Informácie o nás

Systemické konštalácie sú metóda rozvoja osobnosti,sebapoznania, ktoré umožňujú, nahladnúť, pomenovať, ukázať na skryté sily systému v rodine, v práci, v partnerských vzťahoch, v zamestnaní......, tieto sily harmonizovať, aby pôsobili v prospech klienta..

História projektu

Bert Hellinger zakladateľ konštalácii nar. 1925- nemecký psychológ,terapeut,filizof, teológ  v rámci svojej práce, zistil , že sa vzorce  správania vo vzťahoch opakujú a to naprieč línou niekoľkých generácii a v celom systéme.

Naši užívatelia

Seminár je určený pre všetkých, ktorí  potrebujú riešiť narušenú harmóniu vo vzťatoch, nahliadnúť na  problémy, pochopiť ich a dokázať pokojnou cestou dospieť k náprave, aby sme  svoj život prežili v spokojnosti. a  naplno.

Čo sú konštalácie

Systemické konštalácie

30.06.2015 08:32
"Nič sa neskončilo, všetko pôsobí aj naďalej. Otázkou je: "Ako to pôsobí ďalej."- Bert helinger - nemecký psychológ terapeut,filizof, teológ.   Systemické konštalácie slúžia k odkrývaniu skrytých dynamík, ktoré spájajú jednotlivcov s vlastnou rodinou, v partnerských,...
Celý článok